Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 • Identiteit van de ondernemer
 • Art. 1 – Algemene bepalingen
 • Art. 2 – Prijs
 • Art. 3 – Aanbod
 • Art. 4 – Online aankopen
 • Art. 5 – Levering en uitvoering van de overeenkomst
 • Art. 6 – Eigendomsvoorbehoud
 • Art. 7 – Herroepingsrecht
 • Art. 8 – Op maat gemaakte producten
 • Art. 9 – Garantie
 • Art. 10 – Klantendienst
 • Art. 11 – Aansprakelijkheid
 • Art. 12 – Overmacht
 • Art. 13 - Sancties voor niet-betaling
 • Art. 14 - Privacy
 • Art. 15 - Cookies
 • Art. 16 - Bewijs
 • Art. 17 - Toepasselijk recht - geschillen

 

Indentiteit van de ondernemer

Silvia Verelst
Frezels
Laan op Vurten 131, 3582 Koersel
info@frezels.be
0478 81 96 68
BE0778.776.970
www.frezels.be

 

Art. 1 - Algemene bepalingen

De e-commerce website van FREZELS, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Laan op Vurten 131, 3582 Koersel biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (klant) van deze website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van FREZELS moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door FREZELS aanvaard zijn.

De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang. In dergelijk geval wordt de betwiste clausule in onderling overleg vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke clausule.

 

Art. 2 - Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en exclusief de verzendkosten.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Art. 3 - Aanbod

Het aanbod van FREZELS bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken.

Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten, … op de website van FREZELS gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De in een aanbod opgenomen producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FREZELS. FREZELS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

 

Art. 4 - Online aankopen

Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact, Visa, Mastercard en maestro.

FREZELS is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Art. 5 - Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via onze webwinkel worden in België geleverd via Bpost aan huis, in een pakjesautomaat of in een postpunt. Levering in Nederland gebeurd via DHL aan huis.

Nadat de volledige betaling geslaagd is, worden de producten voorbereid en verpakt. Deze worden verstuurd binnen een periode van 1 tot 7 werkdagen. Alle levertermijn zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De kosten voor verzending in België bedragen € 3,50 of €4,10 voor brievenbuspost, € 5,05 voor verzending met track & trace naar een postpunt of pakjesautomaat en € 6,95 voor verzending met track & trace naar een adres. Voor bestellingen met een bestelwaarde groter dan of gelijk aan €80 is de verzending gratis.

De kosten voor verzending in Nederland bedragen € 9 voor verzending met track & trace naar een adres. Voor bestellingen met een bestelwaarde groter dan of gelijk aan €90 is de verzending gratis.

In principe wordt je bestelling één dag tot twee dagen later geleverd, al zijn vertragingen bij Bpost en DHL mogelijk. FREZELS is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner. Opgelet: Brievenbuspost is doorgaans langer onderweg. Reken een maximum levertijd van 7 werkdagen na verzenden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant binnen de 48u na ontvangst gemeld worden aan FREZELS met bewijsmateriaal van product en verpakking. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door FREZELS was geboden.

 

Art. 6 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van FREZELS.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van FREZELS te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Art. 7 - Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij FREZELS.

De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.

De termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.

De klant informeert FREZELS van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen door het op de website ter beschikking gestelde herroepingsformulier ingevuld en ondertekend over te maken aan FREZELS. 

Ten laatste 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping aan FREZELS bezorgt de klant de producten terug of overhandigt die aan FREZELS. De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking. De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Tijdens de bedenktermijn verbindt de klant er zich toe om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant verbindt er zich tevens toe om het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen waarbij als uitgangspunt geldt dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel mag doen.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen.

Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan FREZELS en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd aan FREZELS wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald.

De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in de volgende gevallen:

 • de prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop FREZELS geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
 • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne

 

Art. 8 - Op maat gemaakte producten

Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien FREZELS nog geen aanvang heeft genomen met het maken van de producten.

Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door FREZELS. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 8 van deze algemene voorwaarden niet.

 

Art. 9. - Garantie

FREZELS garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden producten zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant FREZELS zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De klant dient het artikel op zijn kosten terug te sturen naar FREZELS.

In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Art. 10 - Klantendienst

De klantendienst van FREZELS is bereikbaar via e-mail op info@frezels.be of per post op het volgende adres Laan op Vurten 131, 3582 Koersel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Art. 11 - Aansprakelijkheid

FREZELS is niet aansprakelijk voor typfouten die de klant zelf heeft doorgestuurd.
De eventuele aansprakelijkheid van FREZELS is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.

FREZELS is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

 

Art. 12 - Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

 

Art. 13 - Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover FREZELS beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 5 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt FREZELS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Art. 14 - Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, FREZELS respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FREZELS, Laan op Vurten 131, 3582 Koersel gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. 
Hiertoe kan U zich steeds richten tot FREZELS. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, FREZELS heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

FREZELS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op FREZELS. 

 

Art. 15 - Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

 

Art. 16 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Art. 17 - Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan FREZELS, Laan op Vurten 131, 3582 Koersel, info@frezels.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.